PSZOK czynny w dniach :

wtorek 12:00 do 18:00

czwartek 06:00 do 12:00

sobota 08:00 do 14:00

 

Telefon dyżurny w dni otwarcia PSZOK :

Emilia Kosińska, tel. 517 613 178, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor zakładu: Rafał Masny, tel. 510 094 483, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SUSZU

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszu, zwanym dalej PSZOK.


2. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


3. PSZOK w gminie Susz prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu i zlokalizowany jest przy ul. Kajki 9, 14-240 Susz.


4. W PSZOK-u odpady przyjmowane są we wtorki w godz. od 12.00 do 18.00, czwartki w godzinach: 6:00 - 12:00, a także w soboty w godz. od 8.00 do 14.00.


5. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeśli sytuacja taka jest wynikiem działań prowadzącego PSZOK, ma on obowiązek poinformować mieszkańców o najbliższym możliwym terminie przyjęcia odpadów.


6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.


7. Odpady przyjmowane są do PSZOK od mieszkańców gminy Susz w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości.


8. Odpady zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na ternie gminy Susz np. dokument tożsamości z adresem zameldowania, dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami, dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności na terenie gminy Susz, itd.


9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.


10. W PSZOK przyjmowane są:

a) papier i tektura (makulatura) o kodach 15 01 01, 20 01 01

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*

c) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 43

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

e) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07

f) odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17

g) zużyte opony o kodzie 16 01 03

h) odpady zielone 20 02 01


11. Do PSZOK nie są przyjmowane: materiały izolacyjne tj. styropian, wełna mineralna, papa, azbest, odpady zmieszane, zmieszane odpady budowlane.


12. Odpady wymienione w pkt 8 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:

a) chemikalia – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

b) zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

d) odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

e) odpady budowlano – rozbiórkowe - kontener lub wyznaczone miejsce do jego gromadzenia,

f) zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

g) odpady zielone – kontener lub kompostownik,

h) papier i tektura – pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności 1,1 m³.


13. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.


14. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie.


15. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.


16. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;

c) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.


17. Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszu, prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m.in. nazwę

i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.


18. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszu prowadzi Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suszu.


19. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej gminy www.susz.pl w zakładce „Gospodarka odpadami i ochrona środowiska” oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Suszu.