Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuję, że ze względu na liczne zapytania związane ze zmianą taryfy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków rozliczenie bieżącego zużycia nastąpi według zasady stosowanej już wcześniej przy zmianach cenowych.

 

Okres rozliczeniowy obejmujący czas od ostatniego odczytanego stanu wodomierza do bieżącego odczytu stanu wodomierza w okresie zmiany cen taryfy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, rozliczany będzie na podstawie średniego dziennego zużycia i podzielony będzie na dwa okresy rozliczeniowe:

 

I okres rozliczeniowy obowiązywać będzie od dnia poprzedniego odczytu wodomierza do dnia 12.10.2021 i rozliczony według starej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.

 

II okres rozliczeniowy będzie obowiązywał od 13.10.2021 włącznie do dnia kolejnego odczytu wodomierza i rozliczony będzie na podstawie nowej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.

 

zasada rozliczania

Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz